DOKUMENTY

Podklady k správe o doterajšom hospodárení    Stiahnite súbor vo formáte MS Word - zipnuté

Cenník nadštandardných náležitostí LHP a objednávka   Stiahnite súbor vo formáte PDF - zipnuté
Kontaktnéosoby zodpovedné za poskytovanie údajov na vyhotovenie LHP na NLC – ÚLZI Zvolen Stiahnite súbor vo formáte PDF - zipnuté
Žiadosť o poskytnutie údajov na vyhotovenie LHP   
Stiahnite súbor vo formáte MS Word - zipnuté   Stiahnite súbor vo formáte PDF - zipnuté
Podklady k správe o doterajšom hospodárení    Stiahnite súbor vo formáte MS Word - zipnuté
Správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie LHP – predloha   Stiahnite súbor vo formáte MS Word - zipnuté
Všeobecná časť LHP – predloha   Stiahnite súbor vo formáte MS Word - zipnuté

Výzva na prevzatie fakturačného celku   Stiahnite súbor vo formáte MS Word - zipnuté    Stiahnite súbor vo formáte PDF - zipnuté
Záznam z prerokovania opisu dielcov a plánu hospodárskych opatrení   Stiahnite súbor vo formáte MS Word - zipnuté    Stiahnite súbor vo formáte PDF - zipnuté
Cestovný príkaz a vyúčtovanie pracovnej cesty   Stiahnite súbor vo formáte MS Excel - zipnuté
Kódovací kluč     Stiahnite súbor vo formáte MS Excel - zipnuté   Stiahnite súbor vo formáte PDF - zipnuté
Hospodárske súbory porastových typov   Stiahnite súbor vo formáte MS Excel - zipnuté    Stiahnite súbor vo formáte PDF - zipnuté
Návrh plánu hospodárskych opatrení na 1. rok platnosti LHP   Stiahnite súbor vo formáte MS Excel - zipnuté    Stiahnite súbor vo formáte PDF - zipnuté

PLATNÉ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ PRÁVNE PREDPISY   pre vyhotovenie LHP

tieto dokumenty je možné nájsť tu!

Zákony

   ZákonNZČSSR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní(správny poriadok) v znení neskorších predpisov
   Zákon NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona NR SR č. 360/2007 Z.z.
   Zákon    SNR   č.    330/1991    Zb.    o pozemkových    úpravách,    usporiadaní    pozemkového    vlastníctva,    pozemkových    úradoch, pozemkovom fonde ao pozemkových spoločenstvách ako    vyplýva zo zmien a doplnení   neskorších predpisov
   ZákonSNRč.229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôdea inému poľnohospodárskemu majetku ako vyplýva zozmiena doplnení neskorších predpisov               
   Zákon č.180/1995 Z. zo niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov,
   ZákonSNR č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov
   Zákon NR SR   č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov činností na životné prostredie a o zmene a doplnení   zákonov v znení neskorších predpisov
   ZákonNRSR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov
   Zákon NR SR č. 656/2004 Z. z o energetike
   ZákonNRSR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
   Zákon    NR    SR   č.    364/2004    Z.    z.    o vodách    a o zmene    zákona    SNR č.    372/1990    Zb.    o priestupkoch    v znení    neskorších   predpisov (vodný zákon)
   Zákon    NR    SR   č.    3/2002    Z.    z.    -    úplné    znenie    zákona    NR    SR   č.    162/1995    Z.    z.    katastri    nehnuteľností    a    o    zápise vlastníckych a inýchpráv knehnuteľnostiam (katastrálny zákon)( čiastka 3/2002) v znení neskorších predpisov
   Zákon NRSR č. 211/2000 Z. z. o slobodnomprístupek informáciám v znení neskorších predpisov
   Zákon NR SR č.181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách
   Zákon NR SR č. 217/2004    Z.    z.    o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých    zákonov    v znení   neskorších predpisov (zákon NR SR   č.545/2004Z.z.–Prílohač. 1:Zoznamlesných drevín, ich číselných ódov a skratiek,
    Zákon NR SR č. 360/2007 Z.z.)

Vyhlášky

    VyhláškaMPSR č. 453/2006 Z.z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa
    Vyhláška MŽP    SR   č.    24/2003    Z.    z.,   ktorou    sa    vykonáva    zákon č.    543/2002    Z.    z.   o ochrane    prírody   a krajiny   (čiastka 13/2003) v znení neskorších predpisov
    Vyhláška     MŽP      SR   č.    221/2005      Z.z.,   ktorou    sa    ustanovujú     podrobnosti      o zisťovaní    výskytu     a hodnotení      stavu povrchových vôd a podzemných    vôd, o ich    monitorovaní,    vedení   evidencie    o vodách    a o vodnej    bilancii    (čiastka 96/2005)
    Vyhláška     MŽP     SR   č.    29/2005    Z.z.,   ktorou    sa   stanovujú     podrobnosti     o určovaní    ochranných      pásiem     vodárenských   zdrojov,     a o opatreniach      na   ochranu     vôd   a technických   úpravách     v ochranných      pásmach      vodárenských      zdrojov   (čiastka 16/2005)
    Vyhláška    Úradu    geodézie,    kartografie    a katastra    SR   č.    178/1996    Z.    z.,    ktorou    sa    vykonáva    zákon    NR    SR    o geodézii a kartografii (č. 215/1995 Z.z.) (čiastka 64/1996)
   VyhláškaÚradugeodézie,kartografie akatastra SR č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 162/1995 Z. z.   o katastri     nehnuteľností     (č.    162/1995Z.z.)    a   o zápise    vlastníckych      a iných    práv   k nehnuteľnostiam    (katastrálny    zákon) v znení neskorších predpisov
   VyhláškaMPSRč. 232/2006 Z.z. o vyznačovaní ťažbydreva,označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva
   VyhláškaMPSRč. 571/2004 Z. z. o reprodukčnommateriáli lesných drevín, jeho získavaní a evidencii
   Vyhláška MP SR č. 31/1999 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii
   Vyhláška MP SR č. 65/1995 Z. z. o evidencii lesných pozemkov a stavieb
    Vyhláška    MLVH    SSR   č.    103/1977    Zb.    o postupe    pri    ochrane    lesného pôdneho    fondu    v znení    vyhlášky    MP    SR   č. 329/1996 Z. z.
    Vyhláška FMTIR č. 12/1978 Zb.oochranelesného pôdneho fondu pri územnoplánovacej činnosti

Doteraz vydané a platné pokyny, opatrenia, smernice, postupy a usmernenia resp. ich časti súvisiace s vyhotovením LHP, pokiaľ nie sú v rozpore s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.Návrat na hlavnú stránku