LHC: Názov LHC

LC: Názov LC

Platnosť LHP: 2009-2018

Obhospodarovateľ: Názov obhospodarovateľa

 

A4

PREHĽAD OCHRANNÝCH LESOV - O

Písmeno

SUBKATEGÓRIE LESOV OCHRANNÝCH

Výmera lesných

ZOZNAM JPRL

porastov "ha"

a

LESY NA MIMORIADNE NEPRIAZNIVÝCH STANOVIŠTIACH

 

 

b

VYSOKOHORSKÉ LESY POD HORNOU HRANICOU STROMOVEJ VEGETÁCIE

 

 

c

LESY NAD HORNOU HRANICOU STROMOVEJ VEGETÁCIE S PREVLÁDAJÚCIM ZASTÚPENÍM KOSODREVINY

 

 

d

OSTATNÉ LESY S PREVAŽUJÚCOU FUNKCIOU OCHRANY PÔDY

22.52

20 - 21

 

LESY OCHRANNÉ SPOLU

22.52