LHC: Názov LHC

LC: Názov LC

Platnosť LHP: 2009-2018

Obhospodarovateľ: Názov obhospodarovateľa

 

A5

PREHĽAD LESOV OSOBITNÉHO URČENIA - U

Písmeno

SUBKATEGÓRIE LESOV OSOBITNÉHO URČENIA

Výmera lesných

ZOZNAM JPRL

porastov "ha"

a

LESY V OCHRANNÝCH PÁSMACH VODÁRENSKÝCH ZDROJOV

23.82

75 -76

b

KÚPEĽNÉ LESY

 

 

c

REKREAČNÉ LESY

 

 

d

POĽOVNÍCKE LESY

 

 

e

CHRÁNENÉ LESY

 

 

f

LESY NA ZACHOVANIE GENETICKÝCH ZDROJOV

 

 

g

LESY URČENÉ NA LESNÍCKY VÝSKUM A LES. VÝUČBU

 

 

h

VOJENSKÉ LESY

 

 

 

LESY OSOBITNÉHO URČENIA SPOLU

23.82