Lesný hospodársky plán

Lesný hospodársky plán (ďalej len LHP) je nástrojom štátu, vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa na trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov. Vyhotovuje sa pre všetky pozemky uvedené v  C-KN registri ako lesné. Jednotkou priestorového rozdelenia lesa pre vyhotovovanie LHP je lesný celok (ďalej len LC). LC je územne ucelená časť lesov, ktorého najmenšia výmera je spravidla 1000 ha, ktorú z  vlastného podnetu, alebo na návrh vlastníka alebo správcu určí orgán štátnej správy LH. Pre vlastnícky celok (ďalej len VC), sa vyhotovuje výpis z LHP.


Súčasti LHP   vyhotoveného pre LC sú:

 Súčasti výpisu z LHP vyhotoveného pre VC sú:

(ako je uvedené v zákone o lesoch Z.č. 326/2005 Z.z. §40)

Okrem uvedených súčastí môže plán, alebo výpis plánu obsahovať aj iné súčasti. Náklady na ich vyhotovenie uhrádza vyhotovovateľovi plánu ten, na koho žiadosť boli vyhotovené.

V prípade záujmu o iné (nadštandardné) súčasti plánu kontaktujte konateľa spoločnosti - Ing. Mareka Čontofalského, prípadne vedúceho pracovnej skupiny, ktorý vyhotovuje (vyhotovoval) Vaše LHP.