Tabuľkové prehľady

A1 – Sumárne údaje 1) - ukážka tu >>>
A2 – Zalesňovanie 1) - ukážka tu >>>
A3/1 – Prehľad po uživateľoch 1) - ukážka tu >>>
A3/2 – Prehľad po uživateľoch 1) - ukážka tu >>>
A4 – Ochranné lesy 1) - ukážka tu >>>
A5 – Lesy osobitného určenia 1) - ukážka tu >>>
A6 – plochy drevín a zakmenenia poľa vekových stupňov 1) - ukážka tu >>>
A7 – Prehľad plošného zastúpenia drevín a priemerných bonít 1) - ukážka tu >>>
A8 – Prehľad zásob drevín po vekových stupňoch 1) - ukážka tu >>>
A9 – Prehľad ťažieb drevín na desaťročie
1) - ukážka tu >>>
A10 – Prehľad ťažby obnovnej podľa drevín a sortimentov - ukážka tu >>>
A11 - Prehľad ťažby výchovnej podľa drevín a sortimentov - ukážka tu >>>
A12 - Prehľad ťažby celkovej podľa drevín a sortimentov - ukážka tu >>>
A15 - vývoj obnovných a výchovných ťažieb na nasledujúce desaťročia podľa drevín 1) - ukážka tu >>>
A16 - prehľad prírastkov drevín 1) - ukážka tu >>>
A18 - prehľad prírastkov drevín za jednotlivé kategórie lesa
1) - ukážka tu >>>

P1 – prehľad desaťročných ťažbových ukazovateľov a charakteristika vekovej štruktúry - ukážka tu >>>
P2 – prehľad plôch porastov podľa vekových stupňov - ukážka tu >>>
P3 – prehľad plôch podľa HSLT a porastových typov - ukážka tu >>>
P4 – výkaz jednotlivých škodlivých činiteľov podľa drevín - ukážka tu >>>
P5 – prehľad škodlivých činiteľov  a poškodenia drevín - ukážka tu >>>
P7 – prehľad funkčných typov podľa prevádzkových súborov - ukážka tu >>>
P10 – očakávané náhodné ťažby v imisných oblastiach - ukážka tu >>>
P11 – plán. údaje podľa sprístupnenosti porastov za kategóriu lesa a spolu
T12 – zoznam porastov s plánovaným holorubným hospodárskym spôsobom - ukážka tu >>>
T1 – zoznam porastov so sumármi - ukážka tu >>>

porovnávací výkaz starého a nového (nového a starého) označenia - ukážka tu >>>
sumárne údaje génovej základne - ukážka tu >>>
zoznam lesných porastov s fenotypovou kategóriou dreviny A, B 2) - ukážka tu >>>
prehľad výsledkov fenotypovej klasifikácie - ukážka tu >>>
doplňujúce charakteristiky uznaných lesných porastov s fenotypovou kategóriou A, B 2) - ukážka tu >>>
doplňujúce údaje génovej základne - ukážka tu >>>
návrh na uznanie zdrojov reprodukčných materiálov - ukážka tu >>>
zoznam všetkých lesných porastov zaradených do fenotypovej kategórie A, B 2) - ukážka tu >>>
základné ciele a rozhodnutia - ukážka tu >>>

1) - štandardne dodávané k LHP pre LC
2) - štandardne dodávané za účelom schválenia zdrojov reprodukčného materiálu
čiernou farbou - ostatné (nadštandardné) výstupy LHP – v prípade záujmu kontaktujte konateľa spoločnosti - Ing. Mareka Čontofalského, prípadne vedúceho pracovnej skupiny, ktorý vyhotovuje (vyhotovoval) Vaše LHP. Náklady na ich vyhotovenie uhrádza vyhotovovateľovi plánu ten, na koho žiadosť boli vyhotovené.

Grafické prehľady - za kategóriu a tvar lesa

Graf prehľadu skutočných a ťažbových plôch podľa vekových stupňov s vyznačením
normálneho plošného zastúpenia vekových stupňov a obnovovaných častí porastov v ha - ukážka tu >>>

Graf výhľadu vývoja ťažby obnovnej, výchovnej a spolu - ukážka tu >>>