Štandard rozdeľovníka súčastí LHP vyhotovovaných od r.2008
Náležitosti LHP KLÚ Obhospodarovateľ lesa Správca IS LH a TŠMD s obsahom LH Vyhotovovateľ LHP
s najväčšou výmerou lesných pozemkov v LC s výpisom LHP
Všeobecná časť LHP 11) 12) - 13) 13)
Opis porastov 11) 12) 12) 13) 13)
Plán hospodárskych opatrení 11) 12) 12) 13) 13)
Plochová tabuľka 11) 12) - 13) 13)
Prehľadové tabuľky 11) 12) - 13) 13)
Obrysová mapa 11) 12) 4) 13) 13)
Porastová mapa 11) 12) 4) 13) 13)

1) Tlačená aj elektronická forma
2) Tlačená forma
3) Elektronická forma
4) Do termínu odovzdania definitívnej tlačenej mapy túto nahrádza provizórna mapa vyhotovená  vyhotovovateľom LHP

Štandard rozdeľovníka súčastí LHP vyhotovovaných od r.2010

Súčasť LHP Krajský lesný úrad Obhospodarovateľ lesa Správca IS LH a TŠMD s obsahom LH
v lesnom celku s jedným obhospodarovateľom v lesnom  celku s viacerými obhospodarovateľmi
Všeobecná časť LHP (vrátane prehľadových tabuliek a modelov hospodárenia) 11) 11) - 13)
Plochová tabuľka 11) 11) 14) 13) 8)
Opis porastov a plán hospodarských opatrení 11) 11) 15) 13) 8)
Výpis z modelov hospodárenia - - 14) -
Obrysová mapa 11) 12) 6) 12) 6) 7) 19)
Porastová mapa 11) 12) 6) 12) 6) 7) 19)
iné súčasti 10) 11) - - 13) 8) 9)

1) Tlačená a elektronická forma (talčový výstup vo formáte PDF)
2) Tlačená forma
3) Elektronická forma (tlačový výstup vo formáte PDF)
4) Tlačená, alebo elektronická forma (tlačový výstup vo formáte PDF) za územie konkrétneho obhospodarovateľa lesa
5) Tlačená a v prípade požiadavky obhospodarovateľa lesa aj elektronická forma (tlačový výstup vo formáte PDF) spolu so sumárnymi údajmi LHP, za územie konkrétneho obhospodarovateľa