Plochová tabuľka

Plochová tabuľka (ďalej len PT)predstavuje súbor údajov o lesných pozemkoch v LC. Predstavuje údaje o ich členení, výmere, parcelných číslach, katastrálnych územiach, obhospodarovateľoch, prípadne o vlastníkoch lesa.
Prehľady o lesnom celku sú určené vyhláškou č.453/2006 Z.z. (§35, odst.4).

Výstupy PT:
PT1 - Prehľad pozemkov v LC - ukážka >>>
PT3 - Prehľad pozemkov v LC podľa druhu vlastníctva a druhu pozemkov - ukážka >>>
PT4 - Prehľad pozemkov v LC podľa druhu obhospodarovania a druhu pozemkov - ukážka >>>
PT5 - Prehľad pozemkov v LC podľa LHC, krajov, okresov, katastrálnych území a porovnanie s KN - ukážka >>>
PT8 - Prehľad pozemkov v LC podľa lesných obvodov a druhov pozemkov - ukážka >>>
PT10 - Prehľad pozemkov v LC podľa obhospodarovateľov - ukážka >>>
PTF - Zoznam funkčných plôch v LC - ukážka >>>
PTS - Zoznam skladov v LC - ukážka >>>
PTP - Prehľad parciel KÚ podľa obhospodarovateľov a JPRL - ukážka >>>
PTU - Prehľad obhospodarovateľou v KÚ podľa parciel a JPRL - ukážka >>>
PT11a - Výpis parciel s nezrovnalosťou vo výmere - ukážka >>>
PT11b - Výkaz nezrovnalosti KN a skutočného stavu lesa - ukážka >>>
PT12b - Porovnanie sumárnych údajov výmer z PT a opis porastov za LC - ukážka >>>