O nás

Firma LESPROJEKTA, s. r.o. bola založená v roku 2007, kedy po zmene legislatívy a zrušení štátnej taxácie, vznikla na východnom Slovensku, ako firma zastrešujúca vyhotovenie lesných hospodárskych plánov (LHP) - projektu starostlivosti o les (PSoL)1* v regióne.


Hlavná činnosť firmy je vyhotovenie LHP. Cieľom firmy je pokryť celé územie východného Slovenska a tak poskytnúť všetkým obhospodarovateľom lesa na danom území všetky potrebné údaje ku kvalitnému hospodáreniu na lesných pozemkoch, čomu sa snažíme prispôsobiť aj štruktúru firmy ( pozri kontakty ). Dlhoročná prax našich zamestnancov je záruka vysokej odbornosti a kvality našich LHP.

1*) Od 1. mája 2010 sa na základe Zákona 117/2010 z 3. marca 2010, ktorým sa není a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov není názov "lesmý hospodársky plán (LHP)"na "program starostlivosti o les (PSoL)" v príslušnom gramatickom tvare.
Lesné hospodárske plány vyhotovené podľa predpisov účinných do 30. apríla 2010 sa považujú za programy starostlivosti o lesy podľa tohto zákona.
Osvedčenia  o  odbornej  a  technickej  spôsobilosti na vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov podľa predpisov účinných do 30. apríla 2010 sa považujú za osvedčenia o odbornej a technickej spôsobilosti na vyhotovovanie programov starostlivosti podľa tohto zákona.